Regulamin

Klienci Holistic Spa są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem świadczenia usług i jego przestrzegania oraz stosowania się do zaleceń pracowników podczas przebywania na terenie centrum.

 

Skorzystanie z naszej oferty oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.

 

 1. Punktualne rozpoczynanie wizyt
  • w salonie obowiązuje plan pracy oparty o grafik, prosimy o przybycie co najmniej 5 minut przed planowanym rozpoczęciem zabiegu aby móc się odpowiednio przygotować  (np. wypełnić kartę, skorzystać z szatni i toalety).
  • w wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest spóźnienie się klienta na zabieg bez konsekwencji jego skrócenia, maksymalnie do 15 minut. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkuje skróceniem zabiegu o czas spóźnienia, przy czym koszt to nadal 100% ceny zabiegu. 
  • O spóźnieniu prosimy niezwłocznie informować telefonicznie. 
  • W przypadku spóźnienia powyżej 20 minut klient musi liczyć się z odmową wykonania zabiegu. 

 2. Wizyty
  • W razie rezygnacji z wizyty należy powiadomić obsługę Holistic Spa, nie później niż na 24h przed planowaną wizytą. Wynika to z faktu, że na liście rezerwowej oczekują osoby które z chęcią przyjdą na zwolniony termin, jeżeli zostaną odpowiednio wcześniej o tym poinformowane. 
  • Odwołanie wizyty może nastąpić poprzez powiadomienie osobiste lub telefoniczne. Nieskuteczne próby połączenia z salonem nie stanowią dowodu na chęć anulowania wizyty przez klienta i są traktowane jako jej brak. 
  • Klient który dwukrotnie nie odwoła wizyty w terminie musi liczyć się z koniecznością uiszczenia 50% wartości kwoty nie odbytego zabiegu w przypadku chęci umówienia się na kolejną wizytę.
  • W przypadku dwukrotnego braku odwołania przez klienta wizyt, Holistic Spa zastrzega sobie prawo do anulowania następnych zarezerwowanych już terminów po wcześniejszym powiadomieniu klienta drogą telefoniczną lub poprzez SMS.
  • W przypadku wizyt z karnetów lub bonów podarunkowych, nieodwołanie 24h przed terminem jest traktowane jako wykorzystanie karnetu lub bonu.
  • Salon zastrzega sobie prawo pobrania zadatku w wysokości 40% wartości usługi, który przepada w momencie niestawienia się klienta na wizycie lub odwołania na mniej niż na 24h przed zaplanowanym terminem.
  • Holistic Spa zastrzega sobie prawo do odwołania zabiegu bez gwarancji zmiany terminu rezerwacji.
  • Jeżeli zmiana terminu ze strony Holistic Spa dotyczy bonu podarunkowego/karnetu, zostaje on przedłużony o ilość dni występujących pomiędzy nowym, a odwołanym terminem.
  • W sprawach związanych z wizytami i zabiegami, należy kontaktować się na numer Holistic Spa, personel nie udostępnia prywatnych kontaktów.

 3. Odpowiedzialność salonu i odpowiedzialność klienta
  • Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w salonie bez opieki. 
  • Za uszkodzenia lub zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie. 
  • Klient ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Holistic Spa.
  • Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez klientów.

 4. Bony podarunkowe / karnety
  • Bony/karnety dostępne w Holistic Spa są wydawane na określony czas i są bonami imiennymi.
  • Osoba obdarowana zobowiązana jest do rezerwacji terminu z wyprzedzeniem i poinformowania recepcji że realizowany będzie bon.
  • Niewykorzystany bon zostaje anulowany po upływie daty ważności bez możliwości jego przywrócenia.
  • W razie braku anulowania rezerwacji na 24h przed terminem, bon/karnet uznaje się za zrealizowany.
  • Dopuszcza się możliwość przedłużenia bonu w cenie 50 zł na okres 3 miesięcy.
  • Bon/karnet nie może być zwrócony ani wymieniony na gotówkę.
  • Nie istnieje możliwość wydawania reszty z bonów które opiewają na kwotę wyższą niż wartość wykorzystanych usług.
  • Istnieje możliwość dopłaty do bonu w przypadku gdy wartość usług opiewa na kwotę wyższą niż jego wartość.
  • Integralną częścią bonów/karnetów jest niniejszy regulamin.

 5. Reklamacje
  • Reklamacje do zabiegu powinny być zgłaszane niezwłocznie po wystąpieniu niepożądanych objawów, jednak nie później niż na 3 dzień od wizyty.

 6. Zabiegi
  • Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do wykonania zabiegu (w szczególności zobowiązani są do poinformowania o: chorobach serca, rozruszniku, nowotworach, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce, ciąży, okresie połogowym, posiadanych protezach itp.).
  • Klient ma obowiązek poinformować pracownika salonu o jakichkolwiek zmianach które mogą stanowić przeciwwskazania do zabiegu, a które wystąpiły od ostatniej wizyty. Brak informacji ze strony klienta o takim fakcie jest potwierdzeniem że żadne przeciwwskazania nie wystąpiły.
  • Klient jest zobowiązany poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia, jeśli takie nastąpi, podczas wykonywania zabiegu.
  • Osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat mogą korzystać z oferty salonu wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, którzy biorą za nie pełną odpowiedzialność, podpisując stosowne oświadczenie.

 7. Poufność informacji
  • Holistic Spa działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy że państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom lub instytucjom trzecim.
  • Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywania.